Logo
Edit Content

Max Elektro F.H.U. „Diana” Pawilon Handlowy SDH

Dane Adresowe:

Godziny Otwarcia:

Lokalizacja:

Nasza Oferta:

Odpady i Opakowania

Informacja o postępowaniu z opakowaniami i odpadami

Informacja o postępowaniu z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, informujemy Klientów o opakowaniach stosowanych w jednostce handlu detalicznego oraz sprzedaży wysyłkowej, jak również o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi:

  1. Opakowania stosowane w sprzedaży wysyłkowej mogą obejmować opakowania z pa­pieru i tektury z recyklingu oraz tworzyw sztucznych (w wypadku towarów brudzących lub wyjątkowo narażonych na uszkodzenia podczas transportu).
  2. F.H.U.DIANA nie ma prawnego obow­iązku i nie jest zobowiązana do prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej.
  3. Wszystkie odpady opakowaniowe pozostawione na terenie jednostki handlowej podlega­ją dalszemu zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. F.H.U.DIANA współpracuje wyłącznie z pod­miotami posiadającymi wymagane decyzje administracyjne uprawniające do gospodarki odpadami.
  4. Odpady opakowaniowe wytwarzane w gospodarstwach domowych należy umieszczać selektywnie w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych na odpady ko­munalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalonym odrębnie przez każdą gminę lub należy przekazywać je do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Informacje dotyczące lokalizacji PSZOK oraz godzin ich otwarcia powinny znajdować się na stronie internetowej każdego urzędu gminy. Odpady opakowaniowe wytwarzane poza gospodarstwami domowymi należy zagospo­darować zgodnie z zasadami gospodarki odpadami obowiązującymi odrębnie w każdym przedsiębiorstwie lub jednostce organizacyjnej.
  5. Zakazuje się umieszczania odpadów opakowaniowych w pojemnikach lub workach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów oraz zagospodarowanie zuży­tych opakowań po produktach w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Zakazuje się zagospodarowania zużytych opakowań po produktach oferowanych przez F.H.U.DIANA w inny, niezgodny z przepisami prawnymi, sposób na przykład poprzez spalanie w gospodarstwach do­mowych.
  7. Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi przyczynia się do przeciwdziała­nia zanieczyszczeniu środowiska oraz do ograniczania zużycia surowców pierwotnych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm).

Oznaczenia stosowane na opakowaniach

Na opakowaniach stosowanych przez F.H.U.DIANA  znajdować się mogą następujące rodzaje oznaczeń:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. 2014 poz. 1298)

Znajdź najbliższy PSZOK na stronie:

https://naszesmieci.mos.gov.pl/